ontbossing en boscompensatie

Sedert meerdere jaren is ontbossen in principe verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet (13 juni 1990). In de mate ontbossen niet verboden is, dan is om te ontbossen een vergunning vereist. De vergunning tot ontbossing kan niet worden verkregen zonder een voorstel inzake de compensatie van de ontbossing.

Boscompensatie kan (1) door het betalen van een bosbehoudsbijdrage. Boscompensatie kan ook (2) door het zelf aanplanten van een compensatiebos of (3) door het laten aanplanten van een compensatiebos door een derde (Besluit Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing). De bosbehoudsbijdrage bedraagt 1,98 tot 3,96Euro/m² (afhankelijk van het type bos / compensatiefactor); dit loopt voor grote ontbossingen sterk op!
De formaliteiten inzake het voorstel tot boscompensatie gebeuren samen met de aanvraag stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsaanvraag.

een alternatief op de bosbehoudsbijdrage: boscompensatie door een derde

Voor compenserende bebossing door derden hebben wij gronden beschikbaar die kunnen opgenomen worden naargelang de gewenste oppervlakte boscompensatie. De prijs voor dit compensatiebos is uiteraard een flink stuk lager dan de bosbehoudsbijdrage. Alle nodige administratieve stukken worden door ons geleverd. Interesse om te compenseren via Boembeke vzw, dan neemt u contact via: het tel.nr. 09/361.03.00 of .

Tegen onze prijs krijgt u nergens een grond aangekocht, bebost en onderhouden. Bovendien kunt u bij ons precies de nodige oppervlakte compenseren en loopt u ook niet het risico een grond aan te kopen waarvoor u uiteindelijk niet eens de vergunning verkrijgt om die te bebossen. In onze prijs zijn alle kosten (aandeel in de aankoop van de grond / aanplant en onderhoud van het compensatiebos / notaris) begrepen.

uw compensatiebos: praktisch

Het samenstellen van uw compensatiedossier is doorgaans slechts een kwestie van dagen. Die afhandeling bestaat uit (1) het opstellen van een overeenkomst tussen u en de eigenaar van de grond en uit (2) het invullen van het formulier 'Compensatiemaatregelen bij ontbossing' of het formulier 'Compensatiemaatregelen bij verkaveling', welke bij uw vergunningsaanvraag dient gevoegd, en het opmaken van de bijlagen.
De betaling voor deze boscompensatie gebeurt pas na het verkrijgen van uw vergunning.

Voor het invullen van het formulier 'Compensatiemaatregelen bij ontbossing' of het formulier 'Compensatiemaatregelen bij verkaveling' en het opmaken van de bijlagen verwachten wij volgende gegevens van de te ontbossen percelen:
. aard van het compensatiedossier : bouwaanvraag of verkavelingsaanvraag
. naam en adres van de ontbosser,
. ligging van de te ontbossen percelen (gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer),
. de totale oppervlakte van het kadastrale perceel,
. de totale oppervlakte bos,
. de te ontbossen oppervlakte en
. de aard van het te kappen bos : inheems bos (compensatiefactor 2), niet inheems bos (compensatiefactor 1) of gemengd bos (compensatiefactor 1,5).

Compensatiefactor 1: de ontbossing bestaat uit niet-inheems bos, waarvan het grondvlak uit minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan bestaat.
Compensatiefactor 1,5: de ontbossing bestaat uit gemengd bos, waarvan het grondvlak inheems loofhout tussen 20 en 80% ligt.
Compensatiefactor 2: de ontbossing bestaat uit inheems loofbos, waarvan het grondvlak uit minstens 80% inheems loofhout bestaat.

De te compenseren oppervlakte bos = ((de oppervlakte van de ontbossing) - (indien van toepassing: de vrijstelling van 5 aren)) x de compensatiefactor.

Inheemse loofboomsoorten zijn onder andere: zomereik, wintereik, es, beuk, zoete kers, haagbeuk, linde, olm, zwarte els, gewone esdoorn, wilg, ratelpopulier, grauwe abeel en berk.

Compenseren door het laten aanplanten van een compensatiebos lijkt misschien moeilijk. We zullen je evenwel graag helpen om dit compenseren feilloos tot een goed einde te brengen!

De brochure 'Regelgeving bij het ontbossen',
uitgegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):
 regelgeving bij het ontbossen.pdf.

Het compensatieformulier dat je dient te voegen bij je vergunningsaanvraag:
 compensatiemaatregelen bij ontbossing

aanplant aanplanten bebossen bebossing bos bosaanplanting bosbehoudsbijdrage boscompensatie bosdecreet compensatie compensatiebebossing compensatiebos compensatiefactor compensatieformulier compensatiemaatregelen compensatieregeling compenseren compenserende heraanplanten ontbossen ontbossing
 
links
 
ANB Bos+ Bosgroepen ruimtelijke ordening.be de Landmeter- expert links